Handelsbetingelser

Alle priser der oplyst på denne hjemmeside er incl. moms.

Når privatkunder handler med Jack Pot-Auto Aps gælder købeloven.


Når momsregistrerede virksomheder handler med Jack Pot-Auto Aps gælder flg. handelsbetingelse:

1. ANVENDELSE

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem Jack Pot-Auto Aps og køberen, medmindre Jack Pot-Auto Aps skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.

1.2. Købers eventuelle indkøbsbetingelser og lignende er ikke bindende for Jack Pot-Auto Aps.

1.3. Salgs- og leveringsbetingelserne fremsendes til køberen og er herefter gældende for alle ordrer, som effektueres efter fremsendelsestidspunktet.

1.4. Jack Pot-Auto Aps er berettiget til med øjeblikkeligt varsel at ændre salgs- og leveringsbetingelserne.

2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

2.1. Medmindre andet fremgår, er tilbud gældende i 2 uger fra tilbudsdato. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.

2.2. Købers ordrer og bestillinger er først bindende for Jack Pot-Auto Aps, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

2.3. Stemmer Jack Pot-Auto Aps' ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køber bundet af ordrebekræftelsen.

3. Jack Pot-Auto Aps' LEVERANCE

3.1. Jack Pot-Auto Aps' leverance omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede produkter og ydelser, og Jack Pot-Auto Aps forpligter sig til på de i disse betingelser angivne vilkår at levere produkter og ydelser af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og eventuelt montage.

4. LEVERINGSSTED

4.1. Levering finder sted EX WORKS fra det forretningssted, hvor køber har indleveret bilen eller har henvendt sig, jf. Incoterms 2000, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.2. Såfremt det er aftalt skriftligt, at der skal ske forsendelser, sker det på købers regning og risiko, idet forsendelsesmåden bestemmes frit af Jack Pot-Auto Aps.

5. PRISER

5.1. Medmindre andet er aftalt, er prisen eksl. moms, serviceydelser, fragt og afgifter og i DKK.

5.2. Jack Pot-Auto Aps forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, råvarepriser, olietillæg, arbejdslønninger, transportomkostninger, toldsatser samt ved statsindgreb eller andre forhold Jack Pot-Auto Aps ikke er herre over (jf. de i pkt. 13 nævnte begivenheder).

6. BETALINGSBETINGELSER

6.1. Jack Pot-Auto Aps er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, der er leveret eller af Jack Pot-Auto Aps er meldt klar til levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.

6.2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling ske senest på forfaldsdagen som anført i udstedt faktura. Er ingen forfaldsdag anført i udstedt faktura, skal betaling ske kontant ved levering.

6.3. Erlægges betaling ikke rettidigt, har Jack Pot-Auto Aps krav på forrentning af det til enhver tid værende skyldige beløb fra fakturadato med en rente svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned.

6.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med evt. modkrav, som Jack Pot-Auto Aps ikke skriftligt har anerkendt. Køber er tilsvarende ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav.

6.5. Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne er Jack Pot-Auto Aps berettiget til at afsende fremtidige leverancer pr. efterkrav eller at kræve kontant betaling ved levering.

7. RETURNERING

7.1. Solgte varer tages ikke retur uden forudgående aftale og da kun mod et returneringsgebyr på 20% af varens fakturapris inkl. moms, fragt og afgifter. Kun standard lagerførte dele tages retur.

8. LEVERINGSTID M.V.

8.1. Leveringstiden er anført i ordrebekræftelsen. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes en i punkt 13 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

8.2. Ved forsinkelse skal køber straks reklamere skriftligt specificeret. Ellers mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.

8.3. Jack Pot-Auto Aps kan i tilfælde af forsinkelse aldrig blive ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab. Jack Pot-Auto Aps' erstatningsansvar kan endvidere aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for den del af leverancen, der er forsinket.

9. FORDRINGSHAVERMORA

9.1. Undlader køber, efter at leveringstiden er indtruffet, at afhente produkterne eller give ordre til forsendelse, er Jack Pot-Auto Aps berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning samt til at fremsende faktura for leverancen.

9.2. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente produkterne, er Jack Pot-Auto Aps - også i tilfælde, hvor produkterne er fremstillet eller indkøbt specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge disse bedst muligt for købers regning.

10. ANSVAR FOR MANGLER OG REKLAMATION

10.1. Køber skal straks efter varens eller ydelsens modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte.

10.2. Jack Pot-Auto Aps skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 8 dage efter levering hhv. varens ankomst. Reklamationen skal afgives straks efter, at manglen konstateres eller burde være konstateret, samt være skriftlig, og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende. I modsat fald mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Reklamationer fritager ikke køber for at betale købesummen til den aftalte forfaldstid.

10.3. Såfremt det leverede er behæftet med mangler, er Jack Pot-Auto Aps berettiget til at afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering, såfremt dette kan ske inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor Jack Pot-Auto Aps har modtaget den fornødne dokumentation for, at reklamationen er retmæssig. Afhjælpes manglen, kan køber ikke i øvrigt gøre nogen mangelsbeføjelse gældende, herunder forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

10.4. Jack Pot-Auto Aps er ikke ansvarlig for mangler, såfremt køber har søgt udbedring på tredjemands værksted.

10.5. Jack Pot-Auto Aps er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab. Jack Pot-Auto Aps' erstatningsansvar kan aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for de varer eller ydelser, der er mangler ved. Endvidere er Jack Pot-Auto Aps i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af- og genmontering af mangelfulde dele, ligesom købers omkostninger til konstatering af mangler er Jack Pot-Auto Aps uvedkommende. Ved afhjælpning og omlevering skal solgte varer returneres til Jack Pot-Auto Aps i original emballage og for købers regning og risiko.

11. PRODUKTANSVAR

11.1. Jack Pot-Auto Aps skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning, Jack Pot-Auto Aps pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Jack Pot-Auto Aps efter punkt11.2.-11.6 ikke er ansvarlig for overfor køber.

11.2. Jack Pot-Auto Aps er ikke ansvarlig for skade forvoldt på fast ejendom eller løsøre forårsaget af den bil, hvori ydelserne af Jack Pot-Auto Aps er indføjet, medmindre Jack Pot-Auto Aps har handlet groft uagtsomt.

11.3. Jack Pot-Auto Aps er ikke ansvarlig for skader på den bil, hvori ydelserne af Jack Pot-Auto Aps, køber eller tredjemand er indføjet, medmindre Jack Pot-Auto Aps har handlet groft uagtsomt.

11.4. Jack Pot-Auto Aps er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det af køber dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af Jack Pot-Auto Aps.

11.5. Jack Pot-Auto Aps er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, medmindre det dokumenteres, at Jack Pot-Auto Aps har handlet groft uagt-somt.

11.6. Jack Pot-Auto Aps er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, dagholds- eller konventionalbodsstraf, tidstab, tabt leverance eller andre indirekte tab. I alle tilfælde kan Jack Pot-Auto Aps' erstatningsansvar aldrig overstige forsikringssummen på Jack Pot-Auto Aps' produktansvarsforsikring. Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber i henhold til punkt 11, skal køber straks underrette Jack Pot-Auto Aps herom.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

12.1. Jack Pot-Auto Aps er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som køber måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende indirekte tab. Selv om Jack Pot-Auto Aps i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køber, kan dette ikke bevirke, at Jack Pot-Auto Aps har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Jack Pot-Auto Aps er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører, transporthindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller nogen anden årsag, som ligger udenfor Jack Pot-Auto Aps' kontrol.

13.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Jack Pot-Auto Aps skal i ovennævnte tilfælde meddele køber ændringen eller den forventede ændring i leveringstid uden ugrundet ophold. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 4 uger, skal såvel Jack Pot-Auto Aps som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette kan anses for misligholdelse, og uden at parterne kan gøre krav gældende.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

14.1. Enhver tvist mellem parterne i anledning af denne aftale og til denne følgende bestemmelser afgøres ved anvendelse af dansk ret ved de almindelige danske domstole ved Jack Pot-Auto Aps' til enhver tid værende hjemting.